Splošni pogoji poslovanja za izvajanje 8-mesečnih likovnih tečajev v šolskem letu 2022/ 23

I

Vera Stanković, samozaposlena v kulturi, kiparka, pedagoginja, slikarka in oblikovalka (v nadaljevanju Vera Stanković in mentorica) organizira in izvaja 8-mesečne likovne tečaje po lastnem programu, metodah poučevanja, koledarju, urniku in na izbranem mestu izvajanja tečaja. Programi so prilagojeni starosti tečajnikov in so razdeljeni na:

  1. 6 – 7 let Zajec Ustvarjalec UŽIVA
  2. 8 – 10 let Zajec Ustvarjalec PONOSNO ODKRIVA
  3. 11 – 12  let Zajec Ustvarjalec LAHKO SAM
  4. RISANJE ZA MLADE
  5. Odrasli Zajec Ustvarjalec VRAČAM SE USTVARJALNOSTI
  6. Odrasli Zajec Ustvarjalec RAZVIJAM LASTEN IZRAZ
  7. Odrasli Zajec Ustvarjalec RIŠEM

Letni program se realizira tekom enega šolskega leta. Šolsko leto 2022/ 23 traja od 28. septembra 2022 do 9. junija 2023. Vpis na likovni tečaj je možen skozi celo šolsko leto.

II

Tečaji za odrasle in mlade v ateljeju potekajo 1x na teden srečanja po 2h 15min, oz. 3 pedagoške ure (1 pedagoška ura = 45min), za otroke pa tečaji v ateljeju potekajo 1x na teden po 1h 30min, oz. 2 pedagoški uri.

V primeru poslabšanja epidemioloških razmer se Vera Stanković lahko odloči, da tečaj preide na izvajanje online v živo po Zoomu. V primeru, da udeležencu tečaja izvedba online ne ustreza, se lahko izpiše iz tečaja. Dolžan je o tem pisno obvestiti Vero Stanković po elektronski pošti na naslov zajec.ustvarjalec@gmail.com  največ 5 dni po prejetju pisnega obvestila o prehodu na online izvedbo tečaja in poravnati plačilo vseh do takrat izvedenih ur do datuma obvestila. Če je tečajnik že plačal določeno število obiskov po dnevu izpisa, mu Vera Stanković v roku 30 dni na račun, ki ga je dolžan sporočiti tečajnik ali njegov zakoniti zastopnik, povrne proporcionalni del plačila, ki se nanaša na število obiskov po dnevu izpisa, ki so bili že plačani. Vpisnina v tečaj se v nobenem primeru ne vrne.

Online varianta tečajev za odrasle vključuje: 1x na teden online srečanje 90min, na vsakih 8 srečanj dodaten individualni pogovor po Zoomu – 30min.

Online varianta tečajev za mlade se izvaja 1x na teden v živo po Zoomu in traja 90min.

Online varianta tečajev za otroke se izvaja 1x na teden v živo po Zoomu in traja 60min.

Vsak tečajnik mora poskrbeti za to, da ima urejene vse tehnične pogoje za spremljanje online tečaja.

V istem terminu se lahko istočasno izvaja en ali več različnih programov.

III

Vera Stanković se obvezuje, da izvede ure, ki so predvidene s programom in urnikom za tekoče šolsko leto. Programi obsegajo 32 srečanj.

V primeru daljše bolezni oz. karantene Vere Stanković, se izvede le del programa načrtovanega za to šolsko leto in se sorazmerno zmanjša cena tečaja.

IV

Ob prijavi v likovni tečaj tečajnik, oz. njegov zakoniti zastopnik, izpolni prijavnico in se s tem obveže, da bo obiskoval tečaj do konca šolskega leta 2022/23.

Vera Stanković izstavlja račune skladno s veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletnem mestu www.zajecustvarjalec.org. Plačilo likovnega tečaja se izvede v obrokih na transakcijski račun Vere Stanković, samozaposlene v kulturi.

V primeru, da tečajnik želi prenehati z obiskovanjem likovnega tečaja pred koncem šolskega leta, je dolžan plačati obiskovanje tečaja do konca šolskega leta 2022/23 (izjema je le zgoraj omenjena možnost prekinitve ob eventuelnem prehodu na online izvajanje).

V

Odsotnosti tečajnika se ne upoštevajo pri obračunavanju cene tečaja, razen v primeru, ko je tečajnik zaradi bolezni odsoten najmanj 28 dni. V tem primeru se plača 50% cene tečaja za obdobje odsotnosti. Tečajnik ali njegov zakoniti zastopnik je o odsotnosti zaradi bolezni ali drugega razloga dolžan pisno obvestiti Vero Stanković po elektronski pošti na naslov zajec.ustvarjalec@gmail.com največ 7 dni po začetku odsotnosti.

V primeru, da iz upravičenega razloga (bolezen mentorice ali podobno) ura odpade, se nadomesti po urniku, ki ga določi Vera Stanković. Mentorica si pridrži pravico do spremembe terminov in razporeditve tečajnikov po skupinah.

VI

Tečajniki so se dolžni obnašati spoštljivo do drugih tečajnikov in mentorice. Ne smejo motiti učnega procesa drugih tečajnikov in morajo paziti na pribor, opremo in predmete, ki se nahajajo v prostoru ateljeja. V primeru, da tečajnik povzroči škodo, jo je dolžan povrniti v popolnosti.

Mentorica si pridrži pravico, da kadarkoli izpiše tečajnika iz tečaja, če oceni, da krši pogoje poslovanja. O tem obvesti tečajnika oziroma njegovega zakonskega zastopnika po e-pošti.

Če mentorica izpiše tečajnika, ki je že plačal določeno število obiskov po dnevu izpisa, mu v roku 30 dni na račun, ki ga je dolžan sporočiti tečajnik ali njegov zakoniti zastopnik, povrne proporcionalni del plačila, ki se nanaša na število obiskov po dnevu izpisa, ki so bili že plačani.

Vpisnina se v nobenem primeru ne vrača.

VI

Vsa dela, nastala na likovnem tečaju v tekočem 4-tedenskem obdobju ostanejo pri mentorici do 1. tedna naslednjega 4-tedenskega obdobja. Takrat mentorica izbere določeno število del, ki bodo ostala v arhivu zaradi eventualnega sodelovanja na letni razstavi ateljeja ter na drugih razstavah in natečajih. Ostala dela se vrnejo tečajnikom.

Veljavnost: od 28. 9. 2022